IGM RESINS B.V. 光重合開始剤

Omnirad 379EG (former Irgacure 379EG)

Omnirad 379EG(former Irgacure 379EG)
メーカー
IGM Resins B.V.
製品名
Omnirad 379EG(former Irgacure 379EG)
一般名
光重合開始剤
重合系
ラジカル
化学式
2-dimethylamino-2-(4-methyl-benzyl)-1-(4-morpholin-4-yl-phenyl)-butan-1-one
サンプル量
100g